Вход

Регистрация / подновяване на сертификат за достъпУказания и помощ
за потребителите


Достъп до системата

Изисквания

Указания при работаПотребителите могат да имат достъп до достъпят интернет портала на Централен депозитар АД чрез натискане на бутона Вход или през електронен адрес https://enter.csd-bg.bg.
За да получите достъп до системата, потребителя трябва да разполага с електронен подпис, издаден доставчиците на удостоверителни услуги регистрирани от КРС.
Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:


Потребителите регистрират своя електронен подпис, като попълва, подписва и подпечатва форма за регистрация. Формата се генерира при първоначалното зареждане на страницата при положение, че електронния сертификат не е регистриран в системата. При появата на страницата натиснете регистрация. Отваря се прозорец : "Регистрация". Основните полета се попълват автоматично от електронния сертификат. Попълнете останалите полета и отпечатайте формата. Изпратете я на официалния факс на Централен депозитар или на e-mail: info@csd-bg.bg. Сертификатът ще бъде регистриран в системата.